Sunday, May 9, 2010

Tugas-tugas Rasulullah s.a.w(pengembang risalah)

Risalah islamiyyah adalah risalah terakhir yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.Risalah ini berisfat sejagat(universal),bersepadu(intergiti),sesuai dengan tempat dan abadi sepanjang masa.
Jika kita renungkan isi kandungan Al-quran akan kita ketahui bahawa tugas-tugas risalah islamiyyah yang dipikul Nabi s.a.w ini begitu banyak sekali seperti menerima wahyu ,ilmu dan agama dari Allah s.w.t dengan tatacara tertentu ,membacakan wahyu,menyampaikan seluruh perintah Allah s.w.t .memperluaskan makna Al-Quran sekaligus menjelaskannya kepada manusia.sebagaimana firman Allah s.w.t yang bermaksud :”dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mareka memikirkannya.”-surah an-nahl:44

Tugas-tugas risalah islamiyyah itu juga mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya memimpin umat manusia dan mentarbiyyah para pengikutnya dengan pendidikan yang luhur bersesuaian dengan tahap keimanan mereka kepada Allah s.w.t.
Jika kita klasifikasikan tugas-tugas Rasulullah ini sebenarnya berdiri di atas tiga unsur yang secara dasarnya berkaitan antara satu sama lain dan tidak berpisah .
Firman Allah s.w.t:
Sebagaimana telah Kami utuskan kepada kalian seorang Rasul daripada kalian yang mambacakan ayat-ayat Kami kepadamu dan mensucikanmu dan mengajarkan kitab-kitab dan hikmah serta mengajarkanmu apa yang tidak kamu ketahui. ‘ surah al-baqarah:151

TIGA UNSUR POKOK RISALAH ISLAMIYYAH
1. Tablighul ahkam.(menyampaikan hukum-hukum syariat Allah )
2. Tanfizulhukmi.(melaksanakan pemerintahan mengikut syariat Allah)
3. Tazkiyatunnafsi.(membersihkan jiwa)


Tablighul ahkam ialah menyampaikan segala hukum-hukum agama kepada manusia iaitu perintah dan larangan serta halal dan haram dalam urusan ibadah dan muamalat.dimana unsure ini setelah peristiwa fitnah dimasa khalifah terakhir khulafa arrasyidin di ambil alih peranannya oleh para ulamak islam yang disebut faqih atau ulamak fuqaha.

Tanfizulhukmi ialah pelaksanaan kekuasaan pemerintahan,memimpin dan mengatur umat manusia dalam urusan agama dan kehidupan dunia.Maka Rasulullah bagi kaumnya adlah seorang pimpinan ,penguasa dan mengatur siasah islamiyyah yang menggabungkan duniawi dan ukhrawi serta membimbing manusia agar mereka kenal hakikat kehidupan dunia yang mereka lalui.Misi tugas ini setelah zaman fitnah tadi diteruskan peranannya oleh para khalifah daulah islamiyyah sehingga kejatuhan kerajaan uthmaniyyah dan diteruskan selepas itu oleh ulamak haraki.

Tazkiyatunnafsi ialah menyucikan serta mendidik jiwa umat .Kata zakah atau tazkiyyah dalam kamus moden disebut sebagai tarbiyyah kerana tazkiyyah adalah mendidik jiwa ,mengendalikan syahwat dan membuat penguasaan akal terhadap hawa nafsu serta menciptakan manusia-manusia yang mampu untuk menyelaraskan kelakuan peribadinya agar sesuai dengan kehendak Allah taala.Perkara ini mula dikenali oleh umat islam selepas zaman fitnah tersebut sebagai tasawwuf dan dikendalikan selepas zaman fitnah oleh ulamak sufi atau tareqat.

Tiga unsur pokok risalah islamiyyah ini terus berlangsung dari zaman Rasullah lalu diteruskan oleh khulafa arrasyidin sehingga muncul zaman fitnah di akhir zaman khalifah sayyidina Ali dan permulaan Daulah dinasti Umawiyyah .Rasulullah dan khulafa arrasyidin bertanggungjawab memikul tiga unsur pokok ini(tabligh,tanfiz dan tazkiyyah atau dalam bahasa modennya ialah taalim,siyasah dan tarbiyyah ruhiyyah).Tetapi apabila munculnya zaman fitnah di akhir zaman khilafah sayyidina Ali dan permulaan dinasti umawiyyah maka terpecahlah umat islam dan seiring terpecahnya umat islam itu maka dari urusan politik sehingga kepada sector kehidupan yang lain ,tiga unsure pokok tersebut terpecah dan berpisah.sejajar dengan perkembangan daulah umat islam,tiga unsure tersebut terpisah kepada tiga komponen dan dipegang oleh tiga golongan yang berbeza iaitu :taalim-Ulamak fuqaha,Tarbiyyah-Ulamak Tasawwuf dan siyasah-Khalifah haraki.

Setiap khalifah dalam daulah Islam dinasti umawiyyah kecuali khalifah umar bin abdul azizi, tidak lagi menjadi pemegang amanah dalam menyampaikan risalah islamiyyah yang tiga ini.Mereka hanya menumpukan dari sudut politik dan kekuasaan pemerintahan sahaja berlandaskan al-quran dan sunnah atau dalam bahasa modennya hanya menumpukan dari sudut harakinya .Adapun dua misi islam lagi dipegang dan dikendalikan oleh ulamak fuqaha sebagai pemegang tablighul ahkam iaitu pengembangan hukum-hukum islam yang bersangkutan dengan ibadah,muamalah dan hukum yang lainnya.Manakala misi yang satu lagi Tarbiyyah ruhiyyah pula diambil alih oleh ulamak tasawwuf yang mentarbiyyah ruh,akhlaq umat manusia yang mana pada pertengahan abad ke-2 hijrah ia dikenali sebutan sufi dengan karya-karyanya dituangkan ke dalam kitab tasawwuf.Dan keadaan ini terus berlaku sehingga runtuhnya kerajaan Islam keseluruhannya pada tahun 1924 masihi sehingga sekarang.