Monday, August 12, 2013

Peristiwa Penting dalam Islam di Bulan Syawal

Peristiwa Sejarah Syawal
27 Syawal, Perjalanan Nabi saw. ke Thaif, tahun ke-10 kenabian.
13 Syawal, kelahiran ahli hadits Imam Bukhari
Syawal 1 H, Perang Bani Qainuqa
17 Syawal 3 H, Perang Uhud